przejdź do treści strony
baner serwisu

Aktualności

Wyniki ankiet

29 stycznia 2015 roku, Urząd Miasta rozpoczął ankietę wśród rodziców sześciolatków. Pakiet „mały uczeń PIERWSZA KLASA” powstał właśnie w oparciu o sugestie, które pojawiały się w odpowiedziach.

Celem ankiety, było poznanie preferencji, obaw oraz oczekiwań względem szczecińskich szkół podstawowych. Rodzice zostali poproszeni o odpowiedź na 3 krótkie pytania. Na  2140 rozesłanych ankiet, zebrano informacje od 1340 rodziców.

Ankieta zawierała trzy pytania:

1.Jakie mają Państwo oczekiwania wobec szkół podstawowych, w których naukę rozpoczynają 6-latki?

2.Jakie są Państwa obawy związane z zapisaniem dziecka 6-letniego do klasy pierwszej?

3.Jaką decyzję zamierzają Państwo podjąć planując ścieżkę edukacyjną swojego dziecka:

a) Rozważam pozostawienie dziecka w przedszkolu,                  

b) Rozważam przeniesienie dziecka z przedszkola do oddz. „0” w szkole podstawowej,

c) Rozważam zapisanie dziecka 6-letniego do klasy pierwszej w szkole podstawowej.

Po analizach wyników ankiet okazało się, że jedynie 40% ankietowanych rozważa pozostawienie dziecka w przedszkolu. 60 % rodziców chce przenieść dziecko z przedszkola do oddziału „0” lub do klasy I szkoły podstawowej.

Najczęstszą przyczyną obaw związanych z wysłaniem sześciolatka do szkoły jest niepewność czy dziecko jest gotowe na zostanie uczniem. 81% ankietowanych wyraziło obawę o dojrzałość dziecka do podjęcia nauki w szkole podstawowej. W zakładce KONTAKT można znaleźć adresy 5 szczecińskich poradni psychologiczno-pedagogicznych, w których specjaliści pomogą w podjęciu decyzji.

Inne obawy dotyczyły przede wszystkim bezpieczeństwa dziecka -  51 % ankietowanych. 30 % rodziców obawia się o dostosowanie budynku szkoły do potrzeb najmłodszych dzieci, natomiast 16 % ankietowanych boi się kontaktu najmłodszych uczniów ze starszymi dziećmi i wynikających z tego zagrożeń.

Urząd Miasta Szczecin otrzymał jednak najwyższą ocenę w raporcie stworzonym przez Najwyższą Izbę Kontroli,  dotyczącym  realizacji przez Urząd  zadań w zakresie przygotowania publicznych szkół podstawowych do objęcia dzieci sześcioletnich obowiązkiem szkolnym.

W szczecińskich szkołach, sale lekcyjne dla najmłodszych w większości przypadków znajdują się w oddzielnym skrzydle budynku bądź korytarza. Co więcej, wszystkie szkoły podstawowe posiadają monitoring wizyjny zewnętrzny i wewnętrzny oraz  wprowadziły procedury bezpieczeństwa: domofon/dzwonek, zeszyt wejść, identyfikator.

Rodzice zwracali również uwagę na wielogodzinny pobyt dziecka w zatłoczonej świetlicy (33% ankietowanych), wydłużenie opieki nad dziećmi w szkole (25%  ankietowanych) oraz na rozszerzenie opieki pozalekcyjnej nad dziećmi (5% ankietowanych).

W odpowiedzi na to, dla dzieci 6 i 7 - letnich szkoły zapewnią całodzienne wychowanie i opiekę po obowiązkowych zajęciach edukacyjnych w formie specjalnych świetlic („kluby malucha”), znajdujących się w sali, w której będą przebywały jedynie dzieci z tej samej klasy (ewentualnie grupy wiekowej). Ponadto zostanie zapewniona również opieka podczas dni wolnych od zajęć (ferie, wakacje).

31% rodziców oczekuje dużego wyboru zajęć dodatkowych, skupionych między innymi na rozwijaniu indywidualnych zdolności dzieci (najchętniej w formie bezpłatnej). W związku z tym zostanie wdrożony pakiet nieodpłatnych zajęć rozwijających uzdolnienia i zainteresowania dzieci w ramach przydziału dodatkowych 10 godzin w tygodniu dla każdej klasy pierwszej.

30 % rodziców chciałoby dla swojego dziecka tzw. „nauki przez zabawę „dostosowania programu nauczania do potrzeb 6-latków”. 22% obawia się, że program nauczania nie jest dostosowany do możliwości intelektualnych dzieci, a 15 % ankietowanych boi się przejścia na system „klasowo-lekcyjny”.

Obowiązująca podstawa programowa dla klas I - III jest wszak przystosowana do dzieci 6-letnich.Dodatkowo, zgodnie z podstawą programową nauczyciel prowadzący zajęcia ma obowiązek dostosować czas trwania zajęć edukacyjnych, ich intensywność, długość przerw do potrzeb i możliwości uczniów.

29% rodziców ma obawy związane z przygotowanie kadry pedagogicznej do opieki nad 6-latkami. Nie powinno to jednak martwić rodziców, gdyż w szczecińskich szkołach zatrudniona jest jedynie kadra pedagogiczna posiadająca pełne kwalifikacje. Dodatkowo, UM Szczecin zorganizuje cykl zajęć otwartych w przedszkolach dla nauczycieli szkół podstawowych. Została nawiązana również współpraca z Uniwersytetem Szczecińskim (m.in. w zakresie wsparcia merytorycznego nauczycieli, organizacji konferencji, zamieszczania na stronach WWW opinii ekspertów dot. możliwości rozwojowych dziecka).

27% rodziców chciałoby zapewnienia dla swoich dzieci całodziennego wyżywienia (z przynajmniej jednym ciepłym posiłkiem dziennie). Co ważne, każda szczecińska publiczna szkoła podstawowa wydaje obiady dla uczniów. Placówki przygotowują żywienie posiadając pełne i sukcesywnie doposażane zaplecze kuchenne. Odpłatność za obiad ogranicza się jedynie do ponoszenia kosztów zakupu produktów żywnościowych.

12 % rodziców oczekuje małej liczebności klas oraz zachowania ich jednorodnej struktury wiekowej. Problem ten nie istnieje - ustawowo jest zagwarantowane, że oddział klasy pierwszej szkoły podstawowej nie może przekroczyć 25 uczniów oraz w miarę możliwości zachować podział wiekowy.

8% rodziców chciałoby aby szkoła podstawowa, do której uczęszcza ich dziecko, była wyposażona w plac zabaw. Rodzice podkreślali również, że ważne jest dla nich to, aby ich dzieci miały częste zajęcia na świeżym powietrzu. Co ważne, aż 40 na 43 szczecińskie szkoły podstawowe posiada bezpieczny plac zabaw.  

O dostępność w szkole specjalistów takich jak pedagog, psycholog lub pielęgniarki swoje obawy wyraziło 3% rodziców, którzy wzięli udział w ankiecie.

Od 1 września 2016 r. w każdej poradni psychologiczno-pedagogicznej prowadzonej przez Miasto Szczecin, zostaną zatrudnieni dodatkowo  w pełnym wymiarze godzin logopeda i psycholog, którzy obejmą opieką ok. 8 szkół podstawowych. Ponadto, dla uczniów wymagających specjalistycznej opieki będą organizowane również zajęcia korekcyjno-kompensacyjne. Ważne jest również to, że każda szczecińska szkoła podstawowa zapewnia opiekę pielęgniarki.


Wyniki ankiet

Załączniki:

2016/02/17